Statut

STATUT
SALEZJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIA MŁODZIEŻY

TEKST JEDNOLITY
po zmianach zatwierdzonych
przez Walne Zebranie Członków
z dnia 23 kwietnia 2016 roku.

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 

§1

Tworzy się Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. Stowarzyszenie to posiada osobowość prawną.

 

§2

Nazwa Stowarzyszenia i znak graficzny są prawnie zastrzeżona.

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba władz naczelnych mieści się w Pile.

 

$4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania podstawowe jednostki samorządowe, na terenie, których istnieją domy zakonne lub parafie Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§7

 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 2. Cele Stowarzyszenia są następujące:
 3. charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 4. wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży,
 5. animacja ośrodków salezjańskich do skutecznej pracy wychowawczej w danym środowisku,
 6. nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku,
 8. ukazywanie osobowej relacji do Boga i promowanie wartości chrześcijańskich,
 9. promocja i organizacja wolontariatu,
 10. tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego,
 11. dążenie do aktywizacji młodych osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.

 

§8

Szczegółowe formy realizacji celów Stowarzyszenia są następujące:

 • działalność nieodpłatna
 1. pomoc w kształceniu się młodzieży ubogiej – PKD 85.59.B – POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;
 2. organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży – PKD 94.99.Z – DZIAŁANOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
 3. działalność turystyczno-wypoczynkowa – PKD 79.12.Z – DZIAŁANOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI;
 4. współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi, samorządowymi i pozarządowymi – PKD 94.99.Z – DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
 5. różnorodna pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących, zwłaszcza pochodzących ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią oraz rodzin o niskim standardzie ekonomicznym – PKD 88.99.Z – POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
 6. różnorodne formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież z rodzin ubogich – PKD 88.99.Z – POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
 7. organizowanie integralnej formacji wolontariuszy, w ramach szkoły animatora (szkolenia, zjazdy, warsztaty) – PKD 85.59.B – POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
 8. działalność rekreacyjna, kulturalna i sportowa – PKD 85.51.Z – POZASZKOLNE FORMY EDYKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
  I REKREACYJNYCH.
 • działalność odpłatna
 1. organizowanie cyklicznych spotkań edukacyjnych dla młodzieży – PKD 85.59.B – POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej – PKD 85.59.B –– POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;
 3. organizowanie imprez rozrywkowo-kulturalnych – PKD 93.29.Z – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ ROZWYWKOWA I REKREACYJNA;
 4. tworzenie programów edukacyjnych – PKD 85.59.B – POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;
 5. promocję wydawnictw z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz innych wartościowych książek, prasy, filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów, itp. PKD 58.11.Z – WYDAWANIE KSIĄŻEK  
 6. działalność turystyczno-wypoczynkowa – PKD 79.12.Z – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI;

 

§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających.

 

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

    2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i działania w duchu salezjańskim.

 

§14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
  w przypadku sprzeniewierzenia się zasadom określonym w § 13 ust. 2.

   2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
   3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
   4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§15

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

 

§16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

 

§18

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 2. Władzami Oddziału są:
 • Walne Zebranie Członków Oddziału,
 • Zarząd Oddziału,
 • Komisja Rewizyjna.

 

§19

 1. Kadencja Zarządu Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

 

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

 

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Uchwały podlegają kontroli pod kątem zgodności z Konstytucjami Salezjańskimi przez właściwego ks. Inspektora w terminie 7 dni. Zgłoszenie zastrzeżeń powoduje konieczność ponownej debaty nad uchwałą i nie może ona do tego czasu wejść w życie.
 9. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków zwołanym zgodnie z pkt. 7 drugi termin zebrania następuje w 30 minut po godzinie zamknięcia Walnego Zebrania Członków i uchwały na nim zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

 

§23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/3 członków zwyczajnych.

   2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
   3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§25

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 do 13 członków, w tym z urzędu Inspektorialny Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W skład zarządu mogą wchodzić prezesi zarządów oddziałów.
 3. Prezesem Zarządu jest Inspektorialny Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Skarbnik odpowiada za dokumentację finansową Stowarzyszenia.
 6. Sekretarz odpowiada za dokumentację merytoryczną Stowarzyszenia.
 7. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes jednoosobowo bądź dwaj pozostali członkowie łącznie.
 8. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd i zaaprobowany przez Walne Zebranie Członków.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§26

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
  i ruchomego,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia,
 • powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
 • koordynowanie działalności jednostek terenowych,
 • zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 • zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
 • planowanie kierunków działania.

   2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

Komisja Rewizyjna

 

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni..
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. obowiązek nadzoru nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
  – nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzje, ich krewnych oraz osób z nimi związanych,
  – zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.
 2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 3. obowiązek występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi
  z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień,
 4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 6. prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 7. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia
  z głosem doradczym,
 8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
 9. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarządu Stowarzyszenia z jej statutowych obowiązków,
 10. prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarządu Stowarzyszenia w terminie ustalonym Statutem,
 11. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

 

§29

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd może powołać oddziały wg zasad określonych w § 6 i § 18 statutu.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
 • zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
 • złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 

§30

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przez analogię zapisy Statutu Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§31

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§32

 1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
 • uchwalanie programów działania oddziałów,
 • wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

 

§33

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału,
 • z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

 

§34

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Postanowienia § 22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

§35

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Zarządu,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

   2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
   3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
   4. Postanowienia § 22 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

 

Zarząd Oddziału

 

§36

Działalnością oddziału terenowego kieruje oraz reprezentuje oddział wobec osób trzecich Prezes Zarządu Oddziału.

 

§37

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków. Prezes Zarządu Oddziału musi otrzymać pozytywną aprobatę dyrektora lokalnej wspólnoty salezjańskiej.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na miesiąc.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1 członka Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

§38

 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 • przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 12 ust. 1 i 2 oraz w § 13 ust. 2 statutu,
 • uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

   2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Prezesa Oddziału i 1 członka Zarządu Oddziału.

 

 

§39

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

 

 

Rozdział VI

 Majątek i fundusze

 

§40.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i inne aktywa.

 

§41

 1. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:
 • składek członkowskich
 • wpłat członkowskich na fundusze celowe,
 • darowizn, nawiązek, zapisów i dotacji,
 • dochodów z majątku Stowarzyszania,
 • dochodów uzyskiwanych z festynów, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, itd.,
 • odpisów podatkowych na cele statutowe, subwencji zarówno z kraju jak i z zagranicy,
 • zbiórek, ofiarności publicznej, odpłatnej działalności statutowej.

   2. Źródłem finansowania Stowarzyszenia może być także własna działalność szkoleniowa, wytwórcza, handlowa i usługowa.
   3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
   4. O przeznaczeniu środków materialnych i finansowych decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
   5. Inne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania stowarzyszenia.
   6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
   7. Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis prezesa Stowarzyszenia (jednoosobowo) lub dwóch członków Zarządu (łącznie).

 

 

§42

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz  pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków organów, wolontariuszy i pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeśli jest to przekazanie bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§43

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepisy § 22 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Po rozwiązaniu majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami) oraz 24 kwietnia 2003 r., O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r).

 

Piła, 23 kwietnia 2016 roku